Planuodama veiklą 2021 m., Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupė (KŽEG) daug dėmesio numato skirti visuomenės ir profesionalų švietimui, realių, praktinių ekspertizių vykdymui, konsultacijoms. Rengiama programa-akcija „Medis turi šaknis, ir jas reikia saugoti“, numatoma parengti metodines rekomendacijas projektuotojams ir žemės (grunto) kasimo darbų vykdytojams. Ruošiama seminaro „Medžių šaknų apsauga grunto kasimo ir žemės paviršiaus formavimo darbų projektuose“ medžiaga. 

Visuomenės gyvenime įsigalint miestų ir gyvenviečių žaliosios infrastruktūros kūrimo ir žaliosios politikos idėjoms, diegiant Europos Žaliojo Kurso (Green Deal) nuostatas, architektūros objektų, aikščių, pastatų statybos ir rekonstrukcijos projektuose vis aktualesnis tampa želdinių (medžių) išsaugojimo ir jų gerovės sąlygų užtikrinimo, arboristikos priemonių taikymo klausimas. Rengiamuose ir įgyvendinamuose projektuose tenka spręsti želdynų tvarkymo, apsaugos, senųjų medžių išsaugojimo, naujų želdinių įveisimo klausimus, kurie Statybos techniniuose reglamentuose (STR) tėra glaustai aptarti. Akademinio parengimo žinių ir praktinės patirties šioje srityje Lietuvoje vis dar stokojama.  

Manome, kad kvalifikacijos dalykus želdinių išsaugojimo, arboristikos priemonių taikymo srityje galima ir reikia spręsti architektų, statybos techninių sričių, aplinkos tvarkymo specialistų kvalifikacijos tobulinimo kursuose, seminaruose. Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupė (KŽEG) parengė mokymo programą ir yra pasirengusi organizuoti kvalifikacijos tobulinimo seminarus, teikti konsultacijas  statybos projektų rengėjams (vadovams, projekto dalies vadovams, autoriams), projektų įgyvendinimo techninės priežiūros, projektų įgyvendinimą organizuojantiems savivaldybių administracijų specialistams. Siūlomos kvalifikacijos tobulinimo  temos: 

  • Architektūrinės dendrologijos pagrindai – metodologinis aspektas;
  • Medžių šaknyno apsauga statybos projektuose;
  • Medžių kamienų puviniai ir jų valdymas, rizikos vertinimas;
  • Medžių lajų priežiūros ir arboristinių priemonių taikymo pagrindai architektūros projektuose;
  • Medžių išsaugojimo rekonstruojamose aikštėse, dviračių takuose, gatvėse problema;
  • Želdinimo inovacijos ir jų taikymas statybos projektuose.  

Architektūrinės dendrologijos pagrindų kurse akcentuojama augavietės sąlygų svarba parenkant projekto sklypo želdinius; medžio ir krūmo architektoninės savybės (augimo sparta, lajos forma, spalvos ir kt.) ir architektūrinė raiška; esamų ir naujai sodinamų medžių estetinis ir ekologinis potencialas; želdinių parinkimo (ir tinkamumo) principai. 

Tarptautinių arboristikos asociacijų atestuotas arboristikos ekspertas Renaldas Žilinskas yra pasirengęs apžvelgti medžių lajų ugdymo ir formavimo pagrindus, lajų genėjimo būdus ir jų taikymo ypatybes, kurios turėtų būti nurodytos (suprojektuotos) aplinkos tvarkymo projektuose. Jis seminaruose gali pateikti ne tik medžių priežiūros klaidų analizę, bet ir praktinių lajų formavimo (genėjimo) pavyzdžių, medžių senolių tvarkymo praktikos pavyzdžių.

Augančio medžio šaknyno išsaugojimas yra pagrindinė jo estetinės ir ekologinės funkcijos ilgaamžiškumo prielaida. Apie tai turi būti kalbama statybos ir aplinkos tvarkymo projektuose, nurodomos šaknų sistemos savybės ir priemonės šaknims apsaugoti. KŽEG nariams teko konsultuoti ir teikti išvadas bei rekomendacijas keletui projektų. Seminaro paskaitose bus aptariama išsaugomo medžio socialinė, ekonominė, estetinė, ekologinė svarba, pateikiama konkrečių atvejų ekspertinė analizė.

Planuojama tęsti seminarų savivaldybėse ciklą „Želdinių ir želdynų priežiūra ir tvarkymas – ekspertų patarimai“. 2020 m. tokie seminarai buvo surengti Radviliškio, Telšių, Trakų rajonų savivaldybių administracijose. Planuojami ir mokymo kursai želdinių ekspertams – praktinis medžių sodinimo, genėjimo ir keliamo pavojaus aplinkai identifikavimo vadovas leidinio Europos medžių priežiūra (2019) pagrindu. 

Medžių senolių priežiūra aktuali ne tik Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai, valstybinių parkų direkcijoms, bet ir daugeliui Lietuvos kultūros, istorijos, memorialinių muziejų, įsikūrusių istoriniuose želdynuose, dvarų sodybose.  Esame pasirengę konsultuoti, patarti. Ieškosime bendrų veiklos, metodinės paramos formų muziejų aplinkos tvarkymo projektuose. Mielai priimsime visuomenės pastabas, patarimus ir pasiūlymus želdynų tvarkymo ir išsaugojimo  klausimais.

Steponas Deveikis, KŽEG direktorius

2021-02-06