2021 m. kovo 23 d. Lietuvos Respublikos Seime priimta nauja Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo redakcija. Už ją balsavo 126 parlamentarai, nė vienas nebuvo prieš, du Seimo nariai susilaikė.
Informaciją apie naujos redakcijos Želdynų įstatymo projekto Nr. XIII P-4383 (2) svarstymą, pateiktus pasiūlymus ir įstatymo priėmimo eigą galite rasti Lietuvos Respublikos Seimo portale:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/39e816e0387611eb8c97e01ffe050e1c?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=b424ac1d-7bec-48ca-832e-6fdc7451f914

Verta atsiversti balsavimui teiktą suvestinį projekto dokumentą (2021-03-23), kuriame pateikiami visi redakciniai pasiūlymai, argumentai ir pagrindinio komiteto – Aplinkos apsaugos komiteto (pirmininkė Aistė Gedvilienė) – nuomonė bei siūlymai.

Spaudos ir naujienų agentūrų pranešimai apie priimtą Želdynų įstatymo redakciją akcentuoja sustiprintą visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus dėl želdinių ir želdynų tvarkymo poziciją. Naujų įpareigojimų nustatoma savivaldybių administracijoms. Bus privalu informuoti visuomenę apie numatomus vykdyti želdynų tvarkymo, kūrimo, medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo darbus, apie tai, kad keičiama žemės sklypo, kuriame auga želdiniai, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis. Savivaldybės turės užtikrinti želdynų ir želdinių inventorizacijos, medžių būklės stebėsenos duomenų viešumą.

Esmingi pakeitimai ir reikalavimai numatyti ir želdinių bei želdynų projektavimo, ekspertizės, arboristinių priemonių taikymo srityje. Pirmasis naujos Želdynų įstatymo redakcijos įspūdis – ji neteikia daug optimizmo ir aiškumo specialistams, dirbantiems sumedėjusių augalų ir jų aplinkos puoselėjimo (priežiūros) srityje. Yra klampių vietų ir nuviliančių formuluočių; viena jų – intensyvus želdinių genėjimas. Specialistų, tarp jų ir ekspertų, kvalifikacijos reikalavimai taip pat turėtų būti aiškiau išdėstyti. Tikėkimės kad šiuos klausimus sėkmingai išspręs Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (ministras).

Žinoma, reikia pasidžiaugti, kad Želdynų įstatyme apibrėžtos tokios sąvokos, kaip želdinių gerovė (optimalus želdinių fiziologinių, ekologinių ir gyvybinės erdvės poreikių tenkinimas, siekiant išsaugoti želdinių sveikumą, ilgaamžiškumą ir atsparumą), želdynų ir želdinių būklės ekspertizė (želdynų ar želdinių fizinės, ekologinės, fiziologinės, estetinės būklės, mechaninio stabilumo ir gyvybinės erdvės tyrimas ir vertinimas), želdynų ir želdinių priežiūra. Tačiau liko neapibrėžta arboristikos, kaip trinarės (teorinės, ekspertinės ir praktinės) veiklos visumos sąvoka. Neaiški formuluotė „palaikyti ir (ar) pagerinti pavienių želdinių tinkamą dendrologinę (ekologinę) būklę“ (2 straipsnio 28 dalis).

Žingsnis žengtas. Nauja Želdynų įstatymo redakcija, jei ją pasirašys Lietuvos Respublikos Prezidentas, įsigalios 2021 m. lapkričio 1 dieną.

KŽEG informacija, 2021-03-24